Koop meer dan € 120 en BESPAAR EXTRA € 10 met code: TAKEIT1. Koop meer dan € 200 en BESPAAR EXTRA € 20 met code: TAKEIT2. Koop meer dan € 300 en BESPAAR EXTRA € 30 met code: TAKEIT3. -- days --:--:-- Ik wil korting

Topforsport s.r.o. Privacybeleid

De onderstaande regels voor de bescherming van persoonsgegevens zijn van toepassing op de bedrijfsactiviteiten van Topforsport s.r.o., ID 292 13 291, gevestigd te Bešůvka 810/19, 641 00 Brno, ingeschreven in het handelsregister dat wordt beheerd door de regionale rechtbank van Brno, afdeling C, dossier 66187 (hierna te noemen Topforsport s.r.o.). Deze regels gelden voor alle activiteiten van de door Topforsport s.r.o. geëxploiteerde online shop - Top4Running.nl (hierna gezamenlijk te noemen: online shops of online shop), en de relevante onderdelen zijn ook van toepassing op de interactie met klanten in fysieke shops die door Topforsport s.r.o. worden geëxploiteerd.

Topforsport s.r.o. is een beheerder van persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar online en fysieke winkels, zoals gedefinieerd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens en aanverwante regelgeving.

Verzendadres: Lazaretní 4298/11A, 615 00 Brno-Židenice

Telefoon:

Emailadres: info@top4running.nl

Het privacybeleid is van toepassing op de klanten en gebruikers van de online en fysieke winkels van Topforsport s.r.o. die natuurlijke personen zijn.

1. Gebruikersaccount

U kunt zich bij elk van de door Topforsport s.r.o. geëxploiteerde online shops registreren als nieuwe klant/gebruiker en zo een aantal voordelen behalen. In het registratieformulier dient u de benodigde gegevens in te voeren, voornamelijk naam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Zodra deze gegevens zijn ingediend en bevestigd via e-mail, wordt uw gebruikersaccount aangemaakt. Op deze manier geeft u Topforsport s.r.o. uw persoonlijke gegevens door en gaat u akkoord met de verwerking ervan op basis van de informatie die u bij het invullen en versturen van het registratieformulier heeft ontvangen.

Om toegang te krijgen tot uw gebruikersaccount moet u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Kies verstandig om ongeoorloofd gebruik door derden te voorkomen. We doen ons best om uw persoonlijke gegevens te beschermen, maar wanneer de juiste inloggegevens worden gebruikt, kunnen we niet verder controleren of u echt inlogt. Als uw inloggegevens worden misbruikt, krijgt de persoon die ze misbruikt heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd. Gelieve de logingegevens geheim te houden. Als u dat niet doet, is Topforsport s.r.o. niet verantwoordelijk voor misbruik van de gebruikersaccount of de gegevens die deze bevat door een derde partij.

De informatie die tijdens de registratie wordt verstrekt, moet waarheidsgetrouw en volledig zijn. Elk account dat is ingesteld op basis van onjuiste of onvolledige gegevens kan worden geannuleerd zonder enige vergoeding, en hetzelfde geldt voor elk gebruikersaccount waarmee wettelijke voorschriften of goede manieren worden overtreden. In het geval van wijzigingen in uw gegevens, is het raadzaam om deze onmiddellijk te corrigeren in het gebruikersaccount of om een van de hierboven genoemde contactpersonen hierover te informeren.

2. Bescherming van persoonsgegevens

Door het invullen van een bestelling, het aanmaken van een gebruikersaccount, het abonneren op onze nieuwsbrief, het becommentariëren en beoordelen van onze producten of het uitoefenen van de rechten die voortvloeien uit het koopcontract, verstrekt u Topforsport s.r.o. een aantal van uw persoonlijke gegevens. Zoals u bij het invoeren van uw persoonlijke gegevens wordt meegedeeld, geeft u met de meeste van deze stappen toestemming voor de verwerking van de verstrekte persoonlijke gegevens in de gegeven omvang en voor bepaalde doeleinden; in de meeste gevallen, totdat u uw afkeuring uitspreekt over een dergelijke verwerking. Wij moeten altijd een legitieme reden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief en een gebruikersaccount opzet zonder producten te bestellen, geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door de ingevoerde persoonlijke gegevens in te voeren en op de link in de bevestigingsmail te klikken. Als u deze gegevens invoert bij het plaatsen van een bestelling, het retourneren van bepaalde producten of het indienen van een klacht, dan is de legitieme reden voor de verwerking ervan het feit dat wij de gegevens nodig hebben om een koopovereenkomst te sluiten en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen. In sommige gevallen kunnen wij sommige van uw persoonlijke gegevens (bijv. uw e-mailadres) verwerken vanwege ons rechtmatige belang, voornamelijk om ons bedrijf te ontwikkelen, te promoten en te verbeteren.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij te werk in overeenstemming met de in de Tsjechische Republiek geldende wet, voornamelijk met Wet nr. 101/2000 Coll. betreffende de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd, en met de bepaling van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (EU) nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de intrekking van Richtlijn nr. 95/46/EG (hierna "Richtlijn" genoemd).

2.1 Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens zijn de gegevens die u ons verstrekt bij het invullen van een bestelling, het registreren of het doen van een andere activiteit in een aantal van de door Topforsport s.r.o. geëxploiteerde online winkels of persoonlijk in onze fysieke winkel. Persoonsgegevens hebben betrekking op alle informatie die een specifieke persoon identificeert of kan identificeren. Persoonlijke gegevens hebben voornamelijk, maar niet uitsluitend, betrekking op naam en achternaam, foto's, geboortedatum, e-mailadres, postadres of telefoonnummer. Persoonlijke gegevens kunnen ook minder gebruikelijke gegevens zijn, zoals het bankrekeningnummer, omdat deze gebruikt kunnen worden om een specifieke persoon te identificeren.

We verkrijgen sommige gegevens automatisch wanneer u onze online shop bezoekt, zoals het IP-adres, het type browser, het apparaat en het besturingssysteem, de duur en het aantal keren dat u de web interface opent, de informatie die wordt verkregen via cookies, en andere soortgelijke informatie. Wij willen u erop wijzen dat wij deze andere gegevens ook kunnen verkrijgen als u geen gebruikersaccount aanmaakt en ongeacht of u al dan niet een aankoop doet in onze onlineshop. Deze andere gegevens helpen ons bij het opsporen van cookies; wij hebben u geïnformeerd over het gebruik van cookies direct nadat u op onze online shop website bent aangekomen.

Het maakt niet uit of u uw persoonlijke gegevens op het internet verstrekt of bij een bestelling in onze winkel. Als u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt met het oog op het bestellen van producten of met betrekking tot de levering ervan aan onze medewerkers, gelden de volgende gegevens voor u.

2.2 Hoe worden de persoonlijke gegevens gebruikt?

Door gebruik te maken van uw persoonlijke en andere gegevens geven wij u toegang tot uw gebruikersaccount en de bijbehorende voordelen terwijl u actief bent op onze online shop website. De gegevens zijn ook nodig voor ons als u producten bij ons bestelt, zodat we weten met wie we het contract afsluiten, waar we de producten kunnen verzenden en met wie we contact kunnen opnemen als dat nodig is.

Ook worden de gegevens gebruikt voor communicatie over de administratie van uw gebruikersaccount en voor gebruikersondersteuning. De gegevens kunnen worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren, waaronder een analyse van het gedrag van de gebruikers die op de website van de door Topforsport s.r.o. geëxploiteerde webwinkels komen.

De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor commerciële en marketingdoeleinden, d.w.z. voor het beheer van een klantenbestand, geregistreerde gebruikers en abonnees van onze nieuwsbrief en aanbiedingen van producten en diensten; ze kunnen op deze manier voor onbepaalde tijd worden gebruikt, tenzij er bezwaar wordt gemaakt of een verzoek tot verwijdering van de gegevens wordt ontvangen, zoals hieronder wordt uitgelegd. Door het plaatsen van een bestelling of het aanmaken van een gebruikersaccount geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het ontvangen van commerciële berichten in overeenstemming met de informatie die wij hebben verstrekt voordat u uw persoonlijke gegevens indiende.

De toestemming voor het ontvangen van commerciële berichten en elektronische post met het oog op direct marketing kan te allen tijde worden ingetrokken door een e-mailbericht te sturen naar ons contact-e-mailadres of door te klikken op de link in het commerciële bericht.

2.3 Hoe beheren en bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Topforsport s.r.o. is een beheerder van persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens en de richtlijn, en is geregistreerd bij het Tsjechische bureau voor de bescherming van persoonsgegevens onder nr. 00038046.

Wij hebben het recht om een derde partij toestemming te geven om uw persoonlijke en andere gegevens als verwerker te verwerken. De verwerker is de partij aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven voor het door ons opgegeven doel, en deze persoon mag de gegevens alleen verwerken op de door ons opgegeven manier. De verwerker kan een persoon zijn die uw persoonlijke gegevens bewaart.

De door middel van afgesloten deals verkregen persoonsgegevens worden verwerkt gedurende een periode die nodig is om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het aankoopcontract en om ervoor te zorgen dat de rechten en verplichtingen van zowel de kopende als de verkopende partij kunnen worden uitgeoefend en vervuld. De gegevens die om deze redenen worden verwerkt, worden verwerkt voor een periode van maximaal 10 jaar na de dag waarop het contract is gesloten. Indien de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de aanmelding voor de nieuwsbrief of op basis van het aanmaken van een gebruikersaccount, worden de gegevens alleen verwerkt totdat u uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens voor deze doeleinden intrekt of totdat u ons op andere wijze laat weten dat u niet langer wenst dat uw persoonsgegevens worden verwerkt. De persoonsgegevens worden in elektronische vorm op geautomatiseerde wijze verwerkt of in gedrukte vorm op niet-geautomatiseerde wijze.

2.4 Aan wie worden de persoonlijke gegevens doorgegeven?

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan een andere partij zonder u te informeren wanneer wij ze van u krijgen, tenzij uit de aard van het doel waarvoor ze zijn verstrekt, duidelijk blijkt dat ze moeten worden doorgegeven. Deze andere partijen kunnen contracterende rederijen zijn en mensen die betrokken zijn bij de levering of bij het verlenen van de dienst. Deze mensen ontvangen uw persoonlijke gegevens in de minimale mate die nodig is voor het leveren van de producten of het verlenen van de dienst. Indien wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, kunnen wij deze doorgeven aan de partij die deze activiteiten voor ons uitbesteedt; echter ook hier geldt dat deze gegevens alleen worden doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de geleverde marketingdienst.

2.5 Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u een aantal rechten die u kunt uitoefenen tegenover de beheerder van uw persoonsgegevens. U heeft recht op toegang tot uw door Topforsport s.r.o. verwerkte persoonsgegevens en op informatie over de verwerking (over het doel van de verwerking, over welke gegevens over u door ons worden verwerkt, over de bronnen en de ontvangers van deze gegevens). Deze informatie wordt u op verzoek direct verstrekt, net als een verklaring over de vraag of wij persoonsgegevens over u verwerken. Voor het verstrekken van de informatie hebben wij het recht om een passende vergoeding te vragen die niet hoger is dan de kosten van het verstrekken van de informatie.

U hebt het recht om te eisen dat onjuiste of later gewijzigde persoonsgegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Op basis van uw schriftelijk verzoek zullen wij uw persoonsgegevens uit de database verwijderen. Het verzoek tot verwijdering van de persoonsgegevens dient gebaseerd te zijn op een aantal van de in artikel 17, lid 1 van de richtlijn genoemde redenen. Totdat wij een beslissing nemen over uw verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om te eisen dat wij ons gebruik van deze gegevens beperken.

Als wij de persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Uw herroeping heeft geen enkele invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens voorafgaand aan de herroeping van de toestemming.

In het geval dat wij uw gegevens verwerken op basis van ons rechtmatige belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking en zullen wij de verwerking opschorten totdat wij bewijzen dat er ernstige legitieme redenen zijn voor de verwerking. Indien ons rechtmatige belang direct marketing is, zal het aantekenen van bezwaar de verwerking van de persoonsgegevens voor dit doel beëindigen.

Als de wettelijke reden voor de verwerking van uw persoonsgegevens het feit is dat u toestemming heeft gegeven voor de verwerking en deze automatisch plaatsvindt, bijvoorbeeld door de gegevens automatisch op te slaan in een database zodra deze in een online shop is verstrekt, heeft u het recht om te eisen dat wij deze gegevens in een machinaal leesbaar formaat aan u verstrekken met als doel de gegevens door te geven aan een andere beheerder.

Als u vermoedt dat ons bedrijf of de verwerker van persoonsgegevens uw persoonsgegevens verwerkt in strijd met de Office for Personal Data Protection of de Richtlijn, heeft u de volgende opties:

  • u kunt ons of de processor om uitleg vragen
  • u kunt ons of de verwerker vragen om een dergelijke situatie te corrigeren, vooral als het gaat om het blokkeren, corrigeren, toevoegen of verwijderen van persoonlijke gegevens
  • U kunt een klacht indienen tegen dergelijk gedrag bij het Bureau Bescherming Persoonsgegevens.

We zullen ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Indien u niet tevreden bent met de manier waarop deze worden verwerkt, heeft u echter het recht om contact op te nemen met de relevante autoriteiten, met name het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens (www.uoou.cz), dat toezicht houdt op de bescherming van persoonsgegevens in de Tsjechische Republiek. Deze bepaling doet geenszins afbreuk aan uw recht om rechtstreeks contact op te nemen met dit Bureau.

3. Andere feiten met betrekking tot het gebruik van Topforsport s.r.o. online shops

De door Topforsport s.r.o. geëxploiteerde online shops maken gebruik van cookies en Google Analytics en mogelijk ook van andere diensten van Google, Inc. (hierna te noemen Google).

3.1 Wat zijn cookies en hoe geef ik toestemming voor het gebruik ervan?

Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen in de computer of een ander elektronisch apparaat van elke persoon die een online shop bezoekt; ze maken het onder andere mogelijk om een analyse uit te voeren van de manier waarop de online shop wordt gebruikt. De website die de cookies in uw browser opslaat, gebruikt deze om na te gaan of u deze al eens eerder hebt bezocht, of u enkele producten in uw winkelwagen hebt, of u enkele gegevens in een formulier hebt ingevuld of dat u bent ingelogd.

Door op de knop op de informatiebalk in de online shop te drukken of door de shop verder te gebruiken nadat de balk is weergegeven, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies en voor de verwerking van de gegevens over u door Google en ons bedrijf. Meer informatie over cookies en de werking ervan vindt u hier.

3.2 Mag ik het opslaan van cookies in mijn computer voorkomen?

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende optie te selecteren in de instellingen van de online shop die u gebruikt. Neem indien nodig contact op met de producent van uw internetbrowser. Als u niet in de statistieken van Google Analytics wilt worden opgenomen, kunt u deze altijd laten blokkeren.

Als u het gebruik van cookies weigert, is het mogelijk dat u niet volledig gebruik kunt maken van alle functies die algemeen beschikbaar zijn op de website van de online shop, omdat sommige cookies noodzakelijk zijn voor de goede werking ervan. Wij vinden het eerlijk om u te melden dat u niet verplicht bent om de opslag van cookies te accepteren, maar u kunt het risico lopen dat de gebruiker zich ongemakkelijk voelt.

3.3 Hoe gebruikt Google de verkregen gegevens?

Als u wilt weten hoe Google de gegevens gebruikt die het verkrijgt door de werking van onze online shops, kunt u dat te weten komen via de volgende link.

3.4. Remarketingactiviteiten

Om online reclame beter te richten en te personaliseren, maken we gebruik van diensten zoals Sklik van het Tsjechische bedrijf Seznam.cz, AdWords van Google en anderen. Dit betekent dat wanneer u op het internet surft, u advertenties kunt zien voor de producten waarin u geïnteresseerd was toen u bijvoorbeeld onze website bezocht. Op basis van de informatie uit de cookies gebruiken deze diensten de informatie over uw activiteiten op het internet voor de hierboven beschreven doeleinden. Als u niet wilt dat deze informatie voor deze doeleinden wordt gebruikt, moet u uw internetbrowser dienovereenkomstig instellen (d.w.z. om het opslaan van informatie over uw gedrag op het internet te blokkeren).